HTML web sahypalarynda SEO - Semalt hünärmenleriSEO-lary web sahypalarynyň ähli görnüşlerine ulanyp bolýar, ýöne ähli sahypalaryň birmeňzeş kodlaşdyryş dili bilen döredilmändigini hemmämiz bilýäris. Bu hökmany suratda gurluş, gök baglanyşyklar we ulanyjy tejribeleri ýaly SEO-nyň käbir ugurlaryna käbir üýtgeşmelere sebäp bolýar. Diýmek, size kimdir biri gerek ýa-da bu ýagdaýda size zerur Semalt web sahypaňyzdan iň gowusyny almaga kömek etmek üçin. Muny amala aşyrmagyň bir usuly, web sahypaňyzyň gurlan binýadyna düşünmekdir.

HTML

HTML giperteksti bellemek dilini aňladýar we resminama dizaýnyňyzyň web sahypaňyzda görkezilişi üçin adaty bellik dili hökmünde ulanylýar.

Web sahypaňyz üçin bu formaty ulanmak, Semalt-yň web sahypaňyzda SEO-nyň durmuşa geçirilişine täzeden baha bermek zerurlygyny döredýär. Gözleg motory optimizasiýasynyň (SEO) HTML-de işlenip düzülen web sahypalaryňyz üçin işlemegini üpjün etmek üçin syýahatymyzda, web sahypaňyz başga bir platformada işlenip düzülen bolsa, koduňyza has çuňňur girmeli bolarys. “Semalt” -y ulanmagyň esasy artykmaçlygy, web sahypaňyzyň elmydama maksadyňyza we stiliňize laýyk bolmagy üçin ýolda hemişe üýtgeşmeler girizip bileris. Bu, esasanam HTML bilen mümkindir, sebäbi koddaky HTML sahypasyny üýtgetmek, sahypadaky faktorlara görä web sahypaňyzy hakykatdanam hemme taraplaýyn optimallaşdyrmaga ajaýyp mümkinçilik berýär. Semalt bu meseleleriň hemmesini çözmek üçin jogapkärçilik çekýär; Şeýle-de bolsa, HTML-de döredilen web sahypalaryňyz üçin funksiýalaryňyza göz ýetirmegiň dürli usullaryny öwrenip bilersiňiz.

HTML web sahypaňyzda SEO-ny durmuşa geçirmegiň ýollary

Web sahypaňyzyň ýerleşişi we dizaýny

HTML ulananyňyzda ösüşde ýitirim bolmak we sahypada görmeýän ähli aýratynlyklaryňyz bilen bulaşmak adaty bir zat. Seresaplylyk bilen ýöremeseňiz, tertipleşdirjek bolanyňyzda problema boljak bulaşyk web sahypasy bilen gutarsyňyz. Geliň, muny şeýle düşündireliň, eger bulaşyk web sahypaňyz bar bolsa we adamda gezmek kyn bolsa, gözleg motorynyň gözleginde bolmagy gaty kyn bolar we bu web sahypasyny gözleýänler biziň ýaly düşünmezler ýa-da sabyr etmezler. Onlarça sahypa (ýüzlerçe bolmasa) sahypa gurjak bolsaňyzam, ilki bilen sahypaňyzyň tertipli we aňsatlyk bilen ugrukdyrylyp bilinjekdigine göz ýetiriň. Mümkin boldugyça ýönekeýleşdiriň, sebäbi näçe ýönekeý edip bilersiňiz, ulanyjylar we gözleg motorlary üçin gezmek has aňsat bolar, bu bolsa has irki derejä çykmagyňyzy aňladýar.

Pagehli sahypalary düşündirişli, açar sözlere baý URL-ler bilen atlandyryň

HTML-iň başga bir artykmaçlygy, sahypalaryňyzyň URL-sini el bilen üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Bu mümkinçilik, okyjy we gözleg motorlary üçin aňsat kesgitlenip we manyly sahypalary döretmek üçin ulanylyp bilner. Mysal üçin, bir sahypa "Sport aýakgaplary" bagyşlanan bolsa, "sport aýakgaplary" sözleriniň URL-iň bir bölegidigine göz ýetiriň. Bu edil düşnükli bir zat ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne internetde nyşanlardan, sözlerden we başga-da köp URL-den pes URL düşündirişlerini ulanýan köp sanly URL sahypasy bar, bu hakykatdanam sahypanyň organiki SEO-syna zyýan berýär.

Belligi ulanyň

Baş sahypaňyz, sahypa girýänler doly bilmese-de SEO-da möhüm funksiýa hyzmat edýär. Elmydama <head> belligiňizi at bilen düşündirmäge synanyşyň we degişli açar sözleri ulanyň. Bu bellikleri dogry ulanmak SEO-ny ulanmagyň esasy we güýçli ýörelgelerinden biridir.

Degişli Meta düşündirişlerini goşuň

Meta düşündirişiňiz, web sahypaňyzyň hödürleýän zatlarynda mümkin bolan okyjylara berýän ilkinji pikiriňizdir. Degişli we özüne çekiji bolmaly. Meta düşündirişleri SEO-a düýpli täsir edip bilmez, ýöne okyjylaryňyz haýsy web sahypasynyň zerurlyklaryna has laýykdygyny kesgitlemek üçin berýän maglumatlaryna baglydyr. Hakykatdanam, Meta düşündirişleri diňe esasy gözleg motorlarynda sahypaňyzyň sahypa sanawyny ýokarlandyrmaz. Şeýle hem, beýleki SEO strategiýaňyza ajaýyp goşundylar. Meta düşündirişiňizde, web sahypaňyza dogry diňleýjini çekmek üçin uzyn guýrukly açar sözleri we esasy sözlemleri ulanyň. Golaýda, Google 160 simwoldan az bolan Meta düşündirişiniň iň gowudygyny öňe sürdi. Az söz bilen zerur zatlaryň hemmesine ýetmek kyn bolup biler: ahyrsoňy web sahypaňyzyň ykbaly şoňa bagly bolup biler. Hut şu pursatda, möhüm däl zatlary suratlandyrýan kän ýer tutmazlyk üçin käbir zatlaryň diňe möhüm zatlar hakda agzalmalydygyna düşünmeli.

Üýtgeşik, açar sözlere baý mazmun ýazyň

Hatda HTML bilen mazmunda SEO açar sözleri amala aşyrylyp bilner. Mazmunyňyzdaky bu açar sözleri we sözlemleri ulanmak bilen, gözleg motorlaryna we okyjylara dogry ýerdedigini habar bermek üçin oňyn signallary iberýärsiňiz. Esasy düzgün, açar sözleri tekstiň dowamynda birnäçe gezek ulanmak, emma açar sözler bilen web sahypaňyzy köpeltmezlikdir. Açar sözleriňiz sahypadaky umumy tekstiň 1-2% -ini düzýär. Şeýle-de bolsa, web sahypaňyz üçin haýsy açar sözleriň iň oňat we täsirli bolandygyny bilseňiz kömek eder. Şeýle açar sözleri ulanmak, Google-a we okyjylaryňyza möhüm ähmiýetli signallary iberjekdigiňizi aňladýar.

Içerki we daşarky sahypalara baglanyşyk

Salgylary gurmak, okyjylary web sahypaňyza çekmegiň ajaýyp usulydyr. Içerki sahypalara baglanyşyk Google-a web sahypaňyzyň dogry dizaýn edilendigini we hakykatdanam webdigini görkezýär. Bu baglanyşyklar hem möhümdir, sebäbi Google-da sahypaňyzdaky gözlegçileriniň hiç haçan açylmadyk beýleki sahypalaryny görkezýär. Okyjylaryňyz, ilkinji nobatda basmagynyň sebäbini doldurmak üçin web sahypaňyzda başga gyzykly mazmun tapyp bilerler. SEO-a bolan bu çemeleşme, gözleg motorlaryny we okyjylara zerur bolup biljek beýleki peýdaly maglumatlara we näme üçin gelendigine düşünýändigiňizi görkezýär. Bu strategiýa, sahypaňyzdaky beýleki sahypalara traffigi hem artdyrýar.

Şeýle hem gözleg motorlaryny we okyjylaryňyza maglumatlaryňyzyň ygtybarly, abraýly we ygtybarly çeşmelerden gelýändigini görkezmek üçin daşarky baglanyşyklardan peýdalanyp bilersiňiz. Web sahypaňyz baglanyşanda, size ygtybarly we ygtybarly çeşme hökmünde görkezilýär.

Imageshli suratlaryňyza we wideolaryňyza alt bellikleri goşuň

Google-da ýerleşdirmegiň başga ýollary bar. Şeýle suratlaryň biri, Google sahypalaryňyzy tertipleşdirmek üçin zerur bolan bu suratlary web sahypaňyzda tapyp biler ýaly suratlaryňyzy we wideolaryňyzy bellik etmekdir. Bu atlar bu suratlaryň we wideolaryň alyp barýan maglumatlaryny suratlandyrýar. Mysal üçin, konusda doňdurma suraty bar bolsa, bellikleriňize "doňdurma" we "konus" ýaly sözleri goşuň. Bellikleriňizi çalt we aňsat saklaň. Gözleg motorlary suratlary tanamazlygy mümkin, ýöne bu bellikleri we sahypaňyzy tapýan adamlary okap bilerler.

Sahypalaryňyzyň çalt ýüklenýändigine göz ýetiriň

Synaglar, web sahypaňyzda nädogry zatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamagyň ýeke-täk usulydyr. Haýal ýükleýän web sahypasynyň ýa-da web sahypasynyň bolmagy howply. Diňe gelýänleri ruhdan düşürmek bilen çäklenmän, koduňyzdaky käbir ýalňyşlyklar sebäpli bolup biler. Bu kodlaryň web sahypaňyzyň haýal ýüklenmegine sebäp bolmagy adaty zat we gözleg motorlary bu web sahypalarynyň muşdagy däl. Başga bir tarapdan, şrift ölçegleriňiz gaty uly bolany üçin bu meseläni başdan geçirip bilersiňiz. Her niçigem bolsa, diňe özüňiz tapyp bilersiňiz Synag synagy synagy !!! ähli ýalňyşlyklary tapýançaňyz we düzedýänçäňiz.

JavaScript ýa-da Flash-de menýular goşmaň

Bu ýol bilen synalmagyň adaty zatdygyna düşünýäris. Bu kodlaşdyryş dilleri sahypaňyz bilen gowy işlese-de, JavaScript we Flash elementlerini gözleg motorlary okap bilmeýär. Diýmek, web gözlegçiler sahypaňyza girenlerinde menýuda goşup boljak açar sözler we atlar göz öňünde tutulmaýar. Käbir adamlar JavaScript we Flash menýusynyň SEO üçin gaty laýykdygyny aýtsalar-da, bu usul töwekgelçiliklidir. Diňe bellik etmek we beýleki faktorlar dogry ulanylanda dogry işlär. Bu, okuwçylara we käwagt hünärmenlere bu duzaklardan gaça durmagy gaty kynlaşdyrýar. Iň oňat menýulary saýlamak üçin dürli menýulary synap bilersiňiz.

Bu pursatda, HTML sahypaňyzda gözleg motory optimizasiýasyny ýokarlandyrmagy dowam etdirmegiň käbir möhüm usullaryna düşünen bolmaly. Muny etmegiň ajaýyp usuly, mazmunyňyzy üýtgetmegi dowam etdirmekdir; ady, bellikleri, beýany we ş.m. bu düzedişleri ýygy-ýygydan däl-de, eýsem bir gezek girizmäge synanyşyň. Bu gowy bölekleri gysga wagtda üýtgetmezligiňizi üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde zerur düzedişler girizmezden ozal köp wagt sarp etmeli däl.

mass gmail